PRACHARYA SHODH PEETH – IGNOU Study Centre


Study Center Code: 2399

Address: PRACHARYA SHODH PEETH, IGNOU SPL STUDY CENTRE, PRAYAS SANSTHAN 30 B C-1 ROAD, BHPALPURA, UDAIPUR-310001, RAJASTHAN

Co-ordinator: MRS. SUNITA BHANDARI

Regional Center: IGNOU Jodhpur

Regional Centre Code: 88


Programs available at Pracharya Shodh Peeth IGNOU Study Center

Program Code Program Name
FCED None